Statuten en Reglementen

Onze statuten en reglementen zijn in 2018, 2019 en 2020 herzien.

Bij het vaststellen van de statuten hebben wij ons geconformeerd aan de richtlijnen van de AVVN.

Met dank aan de niet aflatende inzet van een aantal tuinleden in samenwerking met het Algemeen Bestuur is een nieuw reglement tot stand gekomen.
Beide stukken zijn vervolgens aan de Algemene Ledenvergadering voor instemming voorgelegd, en met een meerderheid van stemmen aangenomen.

In de bestuursvergadering van 24 juni 2020 is besloten tot een aanpassing op de Bouwreglementen. De aanpassing betreft een vereenvoudiging in de reglementen op wat wel en wat niet tot een bouwvergunning wordt gerekend of wanneer kan worden volstaan met een melding.

Alleen artikel 2 van de Bouwreglementen de zgn “Aanwijzingen” zijn aangepast, lid 1 uitgebreid met extra regel lid 1a en tot en met de lid 6 zij enkele aanpassingen doorgevoerd. Het overige is ongewijzigd gebleven.

Je kunt de Statuten en Reglementen in zijn geheel hier downloaden.