Toelichting wijzigen statuten

Op 1 juli 2021 trad de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet geldt voor alle stichtingen en verenigingen in Nederland.

De WBTR stelt eisen aan de bestuurlijke structuur, de besluitvorming en het toezicht van jouw stichting of vereniging. Met als doel dat het bestuur en de toezicht wordt verbeterd.

Nieuw in deze wet is dat bestuursleden en toezichthouders de plicht hebben om het belang van de vereniging of stichting voorop te stellen, wat voorheen nog niet wettelijk was vastgelegd. Ook is er veel aandacht voor tegenstrijdige belangen, waardoor o.a. moet worden bepaald hoe besluitvorming plaatsvindt in het geval van belangenverstrengeling.

Om te voldoen aan de wet moeten onze huidige statuten worden aangepast aan die wet. Dat hoefde niet direct na 1 juli 2021, maar wel binnen 5 jaar na in werking treden van de wet. Dus uiterlijk 1 juli 2026 moeten onze statuten zijn aangepast.
Dat lijkt ver weg, maar op advies van de AVVN is het verstandig om dit op tijd te regelen.

De bijgevoegde concept statuten zijn gebaseerd op de AVVN-modelstatuten 2021. Er is rekening gehouden met de bepalingen uit de wet bestuur en toezicht rechtspersonen. De statuten zijn in nauwe samenwerking met de notaris van de AVVN opgesteld en door hem goedgekeurd.

Nieuw is o.a. artikel 10, waarin is opgenomen hoe te handelen bij tegenstrijdige belangen.
Ook is nieuw dat leden hun stem op de algemene vergadering digitaal kunnen uitbrengen.
In onze huidige statuten is opgenomen dat de leden de voorzitter in de algemene vergadering kiezen. In het voorstel wordt het bestuur gekozen door de leden in de alv, maar bepalen zij onderling wie de voorzitter wordt.

Conform artikel 23 van de huidige statuten kan een besluit tot wijziging van de statuten door de Algemene Vergadering worden genomen als ten minste twee derde van de leden aanwezig zijn en hun stem kunnen uitbrengen. Onze vereniging telt 132 leden. De goedkeuring aan de leden kan dus alleen worden behandeld, als tenminste 88 stemgerechtigde leden aanwezig zijn.