Statuten en Reglementen

Onze statuten en reglementen zijn in 2018, 2019, 2020 en 2022 herzien.

Bij het vaststellen van de statuten hebben wij ons geconformeerd aan de richtlijnen van de AVVN.

In de bestuursvergadering van 24 juni 2020 is besloten tot een aanpassing op de Bouwreglementen.
De aanpassing betreft een vereenvoudiging in de reglementen op wat wel en wat niet tot een bouwvergunning wordt gerekend of wanneer kan worden volstaan met een melding.

Alleen artikel 2 van de Bouwreglementen de zgn. “Aanwijzingen” zijn aangepast, lid 1 uitgebreid met extra regel lid 1a en tot en met de lid 6 zij enkele aanpassingen doorgevoerd. Het overige is ongewijzigd gebleven.

In de Ledenvergadering van 2022 is het Sanctiebeleid vastgesteld.
Ook is het voorstel voor het verbod op het gebruik van elektrisch gereedschap, die door accu, of die op de stroom opgewekt door zonnepanelen, werken, in de periode van één april tot één oktober, buiten de door het bestuur vastgestelde tijden, aangenomen.

Beide voorstellen zijn in de reglementen opgenomen.

Tenslotte is het aanstellen van de Bomencommissie in de reglementen verwerkt.

 

Je kunt de Statuten en Reglementen in zijn geheel hier downloaden.